Search form

Genesis 1:31

31Ay kurug mà a napiya tutu wala ngámin daya kinuwa ne Dios ki nagsisíngan na. Ay naggídám manin ay se yala manin pagmakát. Ittu idi ya mekannam ma algaw.