Search form

Genesis 1:9

9Ay se yala nán ne Dios manin, “Maalmung nga mapabeg din kampela ngin nin ya danum, ta senu lumtuwád kuma ya giyán na áwan danum,” nán na. Ay nàwa nga kurug.