Search form

Genesis 10:10

10Tu nunna nga nagturayán na nga il-íli ay ka Babel, ka Erek, se ka íli Akkad. Ngámin dedi nga il-ileli, ay atán da ka probinsiya Sinar.