Search form

Genesis 11

Tu torre ka Babel

1Kitun, ay sissa tu aggúni datu ngámin tolay kid kalawagán ni, se sissa ya kabalìtán na. 2Ay kane mawe da ka padne lattakán, ay nasingan da tu tanáp ka Sinar,+ ay naggunà da kitúni yin. 3-4Ay se da nán kitu isaisa kaggída, “Mangwa tada kídi ka íli tada. Ay mangwa tada pe ka alingúdu pànang nga torre ya magiddadatang ka lángit, ta senu medin-dinnámag tada kadaya tolay. Akkan tada pe masip-siparà kiya kalawagán,” nán da. Ay tútu nán da kitu isaisa kaggída, “Ara nu, mangwa tada ka ladrilyu,+ ay kuwaan tada ka nakulnit tutu wala. Ay díkod nangwa da kurug ka ladrilyu nga ittu tu pinangdarupírip da. Ay ispaltu tu bátug pinagsumintu da.”

5Ay kane madama da ngin na mangwa kitu íli se tu torre da, ay inumbet te APU, ta sinnan na tu kuk-kuwaan da. 6Ay kane masingan ne APU tu kuk-kuwaan da, ay nán na, “Kurug ga sissa daya tolay. Tu yán ya anggayát da nga mangwa kiya piyán da kampela ngin nin. Ay màwa da tutu wala ngámin na asikkuwaan da, áta sissa mà ya aggúni da, ay magkiinnawátan da ngámin,” nán na. 7“Ay mawe tada pagbal-balakiyan ya aggúni da, ta senu akkan da magkiinnawátan,” nán na. 8Ay díkod gapu kiya akkan da agkikinnawátan, ay nasip-siparà da pe yin ki ngámin giyán kídi kalawagán. Ay tútu akkan da nabalin tu kuk-kuwaan da nga íli. 9Ay tútu nepangágan da ka Babel+ tun na giyán, áta pinagbal-baláki ne Dios tu aggúni datu tolay kídi kalawagán. Ay tu pe tun tu namagsip-siparà ne APU kaggída ki ngámin giyán kídi kalawagán.

Datu gakagaka tu Sem

10Ay tu dedi datu pútupútut tu Sem. Kitu magatut dagun tu Sem, ay neanà tu Arpaksad nga pútut na nga laláki. Kustu duwa dagun kalpasán tu dallis. 11Ay atán pe datu duddúma nga pútupútut na. Ay kane meanà tu Arpaksad, ay nagbiyág pikam tu Sem ka limma gatut dagun. 12Ay kane tallu púlu se limma dagun tu Arpaksad, ay neanà tu Sela nga pútut na. 13Ay adu pikam pe datu pútupútut na. Nanggayát kitu nekeanà tu Sela, ay nagbiyág pikam tu Arpaksad ka appát gatut se tallu dagun.

14Ay kane tallu púlu dagun tu Sela, ay neanà tu Eber nga pútut na. 15Adu pikam datu pútupútut na. Nanggayát kitu nekeanà tu Eber, ay nagbiyág pikam tu Sela ka appát gatut se tallu dagun.

16Ay kane tallu púlu se appát dagun tu Eber, ay neanà tu Peleg nga pútut na. 17Ay atán pikam pe datu duddúma pútupútut na. Nanggayát kitu nekeanà tu Peleg, ay nagbiyág pikam tu Eber ka appát gatut se tallu púlu dagun.

18Ay kane tallu púlu dagun tu Peleg gin, neanà tu Reu nga pútut na. 19Ay uwad da pikam sabáli nga pútupútut na. Nanggayát kitu nekeanà tu Reu, ay nagbiyág pikam tu Peleg ka duwa gatut se siyám dagun.

20Ay kane tallu púlu se duwa dagun tu Reu, ay neanà tu Serug ga pútut na. 21Ay uwad da pikam pe sabáli nga pútupútut na. Nanggayát kitu nekeanà tu Serug, ay nagbiyág pikam tu Reu ka duwa gatut se pittu dagun.

22Ay kane tallu púlu dagun tu Serug gin, ay neanà tu Nahor nga pútut na. 23Ay uwad da pikam sabáli nga pútupútut na. Nanggayát kitu nekeanà tu Nahor, ay nagbiyág pikam tu Serug ka duwa gatut dagun.

24Ay kane duwa púlu se siyám dagun tu Nahor rin, ay neanà tu Tera nga pútut na. 25Ay uwad da pikam pe sabáli pútupútut na. Nanggayát kitu nekeanà tu Tera, ay nagbiyág pikam tu Nahor ka magatut se sangapúlu se siyám dagun.

26Ay kane pittu púlu dagun tu Tera ngin, ay nanggayát nagpútut. Nakapútut ka tallu nga lalláki. Tu Abram, tu Nahor, se tu Haran.

27Tu dedi lugud datu pútupútut tu Tera: Tu Abram, tu Nahor, se tu Haran. Tu Haran tu ama tu Lot. 28May nunna natay tu Haran may tu ama na nga Tera. Natay ka íli Ur ka Caldea nga neanaán na pe. 29Ay tu Abram se tu Nahor, ay nangatáwa da pe yin. Tu ngágan natu atáwa natu Abram ay Sarai. Ay Milca tu ngágan tu atáwa natu Nahor. Pútut kam pe tu Haran tu Milca se tu Isca.

30Ay tu Sarai nga atáwa tu Abram, ay akkan makapagan-anà. Díkod áwan na an-anà. 31Ay inalà na tu Tera de Abram nga pútut na, se tu Lot nga apúku na ke Haran, se tu Sarai nga manúgáng na nga atáwa tu Abram, ay se da nagtálaw ngámin ka Ur ka Caldea, ta mawe da kuma ka Canaan. Ngamay kane dumatang da ka íli Haran, ay nagyán da kitúni. 32Ay natay tu Tera kannán Haran kane duwa gatut se limma dagun na ngin.