Search form

Genesis 11:2

2Ay kane mawe da ka padne lattakán, ay nasingan da tu tanáp ka Sinar, ay naggunà da kitúni yin.