Search form

Genesis 11:31

31Ay inalà na tu Tera de Abram nga pútut na, se tu Lot nga apúku na ke Haran, se tu Sarai nga manúgáng na nga atáwa tu Abram, ay se da nagtálaw ngámin ka Ur ka Caldea, ta mawe da kuma ka Canaan. Ngamay kane dumatang da ka íli Haran, ay nagyán da kitúni.