Search form

Genesis 11:32

32Ay natay tu Tera kannán Haran kane duwa gatut se limma dagun na ngin.