Search form

Genesis 11:5

5Ay kane madama da ngin na mangwa kitu íli se tu torre da, ay inumbet te APU, ta sinnan na tu kuk-kuwaan da.