Search form

Genesis 11:6

6Ay kane masingan ne APU tu kuk-kuwaan da, ay nán na, “Kurug ga sissa daya tolay. Tu yán ya anggayát da nga mangwa kiya piyán da kampela ngin nin. Ay màwa da tutu wala ngámin na asikkuwaan da, áta sissa mà ya aggúni da, ay magkiinnawátan da ngámin,” nán na.