Search form

Genesis 11:8

8Ay díkod gapu kiya akkan da agkikinnawátan, ay nasip-siparà da pe yin ki ngámin giyán kídi kalawagán. Ay tútu akkan da nabalin tu kuk-kuwaan da nga íli.