Search form

Genesis 12

Tu nangngayáb ne APU Dios kitu Abram

1Ay nán ne APU kitu Abram, “Panáwam ya íli mu se daya pan-pane mu, ay se ya balay tu ama mu. Ta mawe ka kiya giyán na ipassingan ku kikaw. 2Ay se ku wala nga pagbalinan ka adu tutu wala daya gakagaka mu, ay magbalin da ka abay nga nasiyon. Iyà ya sumeng kikaw, ay se ku la nga pagbalinan ka nadáyaw pànang ya ngágan mu. Ay senu ikaw ya sumeng kadaya duddúma pe.

3Ay namáru wà kadaya namáru kikaw. May gedán ku daya magged kikaw. Gapu kikaw, ay pàgan ku daya ngámin tolay kid kalawagán.” 4Ay tútu nawe tu Abram nga ummán kitu kinagi ne APU kaggína. Inalà na pe tu Lot. Pittu púlu se limma dagun na ngin kane magtálaw ka Haran. 5Nawe da se tu Sarai nga atáwa na, se tu Lot nga amanakan na. Ay inalà da ngámin pe datu kuw-kuwa da nga inùnúdán da. Ay inalà da pe datu asassu da nga nálà da Haran. Ay se da nagrubbuwát nga mawe ka Canaan. Ay kane makadatang da kattoni Canaan, 6ay liniwánan da. Nangaw-át da pikam ka panda Sekem. Atán pikam datu iCanaan kitúni Canaan kitun. Nawe da kitu giyán tu abay káyu ka More. Ay nagyán da kitúni ka nakaru. 7Ay se yala nagpassingan ne APU kitu Abram nga nán na, “Iddè idi nga lusà kadaya gakagaka mu,” nán na. Ay tútu nangwa tu Abram ka annìdúgán na ka pagbasu na ke APU nga nagpassingan kaggína. 8Akkan nabayág, ay nagtálaw manin de Abram. Nameyag da manin kadatu ban-bantay ya atán kitu padne lattakán ka Betel. Ay nangwa ka báwi na kitúni kitu nagbàtán Betel se Ai. Kitu padne sirbútán natu báwi na, ay ittu tu giyán na Betel, ay padne lattakán kitu báwi na tu íli Ai. Ay nangwa kitúni ka agbasuwán na pe ke Apu. Ay ittu tuni pe ya agkararágan na ke Apu Dios. 9Ay nawe manin tu Abram. Namarè nga nameyag ka Negeb.+

Tu kowad de Abram se Sarai ka Egipto

10Kitun kam pe nga tiyampu, ay magulát da kattoni Canaan. Ay díkod nanagut tu Abram se nawe ka Egipto, ta mag-agyán pikam kitúni ta napgus tu ulát. 11Ay kane tagay da lumnà in kitu íli Egipto, ay nán tu Abram kitu Sarai nga atáwa na, “Ammù nga napiya ka. 12Ay nu masingan daka daya iEgipto ay nán da nga, ‘Tu idi 'kaw ya atáwa na,’ nán da, ay se dà patayan. Ngamay akkan daka patayan. 13Ay túya nán mu nga wagi taka, ta senu namáru da kiyà, ay akkan dà patayan gapu kikaw,” nán tu Abram. 14Ay kane lumnà tu Abram kitu íli Egipto, ay nasingan datu iEgipto nga napiya tutu wala kurug tu atáwa na. 15Ay kane masingan datu upisiyál natu ári, ay kinagi da kaggína nu wà ummán tu kinapiya na. Ay tútu pinálà natu ári tu Sarai, se da nippan kitu palásiyu natu ári. 16Ay gapu kaggína, ay namáru tu ári kitu Abram. Niddán na ka karneru na, báka na, kabalyu na, kámel na se puunán se toru nga asnu, ay se niddán na pe ka asassu na nga lalláki se babbay.

17Ngamay pinagtakit tutu wala ne APU tu ári, se datu akkobung na gapu kitu Sarai. 18Ay tútu pinàrawán tu ári tu Abram, ay se na nán kaggína, “Taanna, tura ummán kiyán ya kinuwám kiya ta? Tura mu netuláyaw kiyà nga magatáwa kayu! 19Tura mu nán nga magwagi kayu? Ay túya inalà ku nga atawán kuma! Ye idi yin ya atáwam. Alà mun ta magtálaw kayun,” nán tu ári. 20Ay se na la binílin datu tolay na ka panggap kitu Abram. Ay díkod pinarbuwát dada nga magatáwa. Ay inalà tu Abram ngámin pe datu kuw-kuwa na.