Search form

Genesis 12:12

12Ay nu masingan daka daya iEgipto ay nán da nga, ‘Tu idi 'kaw ya atáwa na,’ nán da, ay se dà patayan. Ngamay akkan daka patayan.