Search form

Genesis 12:2

2Ay se ku wala nga pagbalinan ka adu tutu wala daya gakagaka mu, ay magbalin da ka abay nga nasiyon. Iyà ya sumeng kikaw, ay se ku la nga pagbalinan ka nadáyaw pànang ya ngágan mu. Ay senu ikaw ya sumeng kadaya duddúma pe.