Search form

Genesis 12:6

6ay liniwánan da. Nangaw-át da pikam ka panda Sekem. Atán pikam datu iCanaan kitúni Canaan kitun. Nawe da kitu giyán tu abay káyu ka More. Ay nagyán da kitúni ka nakaru.