Search form

Genesis 13:14

Tu nagyán tu Abram ka Mamre

14Ay kane sumibna tu Lot tin, ay nán ne Apu Dios kitu Abram, “Iapaapág mu ya matám kiya magpingipíngit, Abram,