Search form

Genesis 13:16

16Ay paaduwan ku tutu wala daya gakagaka mu. Ay ummán kiya kaadu naya tápù ya kaadu da, áta áwan makabíláng kaggída,” nán na.