Search form

Genesis 13:8

8Ay díkod, nán tu Abram kitu Lot, “Masápul la makusap ya akas-asasáwad daya para pastor mu se dayán kiyà. Lùsawan ku nga magsáwad ta pe, áta magama ta mà,” nán na.