Search form

Genesis 14:13

13Ay uwad isa nga nakatálaw. Ay aggína tu nawe nangikagi kitu Abram nga Hebreo nga magag-agyán kitu adanni kitu kakayuwán tu Mamre nga Amorreo nga wagi de Escol se Aner. Kagdù tu Abram dedi.