Search form

Genesis 14:15

15Pinagkaduwa na datu tolay na se datu asassu na, ay se da ngináyaw datu kalínga da kane gabi. Nagtuway da nga nangpal kadatu kalínga da. Pinalsu dada, ay tútu nagtatálaw da. Nasìmát dada ka Hoba pane dáya ka Damasco. Ay inábà dada kattoni.