Search form

Genesis 14:17

Tu nangikarárag tu Melkisedec kitu Abram

17Ay kane maábà tu Abram tu ári Kedorlaomer se datu duddúma nga ári nga kabulun na, ay sinabat natu baru wa ári ka Sodom kitu tanáp tu Save (ya sarut na, ay tanáp tu ári).