Search form

Genesis 14:2

2Ay ngámin dayán na à-ári, ay naggagdù da nga nakigubát kadatu naggagdù pe nga à-ári nga ittu datu: ári Bera nga ári ka Sodom, tu ári Birsa nga ári ka Gomorra, tu ári Sinab nga ári ka Adma, tu ári Semeber nga ári ka Zeboiim, ay se itu ári ka Bela (Zoar kam yán).