Search form

Genesis 14:4

4Netur-turayán tu ári Kedorlaomer da kitun ki únus sangapúlu se duwa dagun. Ngamay kitu mekasangapúlu se tallu dagun, ay lumában da ngin kaggína.