Search form

Genesis 14:5-6

5-6Ay kitu mekasangapúlu se appát dagun, ay ginubát natu ári Kedorlaomer se datu kabbulun na nga à-ári datu mag-Refaim ka Asterot Karnaim, se datu mag-Zuzim ka Ham se datu mag-Emim ka Save-kiriataim, se datu Horeo ka bantay Seir panda ka El Paran nga atán kitu nagpandanán tu ir-ir-er. Ay inábà natu ári Kedorlaomer da ngámin. 7Ay se da nagpatoli ka Enmispat (Kades kam yán). Ay ginubát da pe datu gakagaka natu Amalek se datu Amorreo nga mag-agyán ka Hazazon-tamar. Ay inábà dada pe.