Search form

Genesis 15:18

18Ay kitun kam nga algaw, ay nagkari ye APU kitu Abram nga nán na, “Iddè idi nga lusà kadaya gakagaka mu. Maggayát kitu wángag ka Egipto panda kiya wángag Eufrates nga ittu ya kabayyán na wángag.