Search form

Genesis 15:4

4May nán ne APU kaggína, “Akkan! Ata atán ya pútut mu kampela ngin nin na ittu ya mangtáwid kadaya ngámin na kuw-kuwám,” nán na.