Search form

Genesis 15:5

5Ay tútu nippan ne Apu Dios nge Abram ka lasi, ay se na nán, “Maglángad ka Abram ta bilángan mu daya bittuwan nu mabíláng muda. Ummán kiya kaadu dayán ya kaadu daya gakagaka mu,” nán na.