Search form

Genesis 16:2

2Isa ngalgaw, ay nán tu Sarai kitu Abram, “Gapu ta akkan nà a pagan-anaan ne APU, ay paanna nu mawem allayan ne Hagar ra asassu ku ta. Get aggína ya pakalakkán ku ka an-anà ku,” nán na. Ay díkod kinurug tu Abram tu kinagi tu Sarai.