Search form

Genesis 17

Ya pakasinnán kitu nagkari ne APU Dios kitu Abram

1Ay kane siyám púlu se siyám dagun tu Abram min, ay nagpassingan manin ne APU kaggína. Ay nán na kaggína, “Iyà e Dios sa Mannakabalin. Ikurug nà, ay se akkan ka nga mangwa ka oray nágan na nga nadakè. 2Ay ikarì manin kikaw nga paaduwan ku tutu wala daya gakagaka mu,” nán na. 3Ay tútu nagukkab tu Abram. Ay netul-túluy ne Apu Dios ya nakiamomán kaggína. 4Ay nán na, “Iyà ay atán ikarì kikaw. Ay kurug idi ya nán ku wa pagbalinan ku daya gakagaka mu ka adu tutu wala nga umíli. 5Ay ya isa pe, ya ngágan mu, ay akkan nin na Abram nu di Abraham min. (Ya sarut nayán ay ‘Ama daya adu wa nas-nasiyon’). Ittu yán nin ya ngágan mu, áta pagbalinan taka lugud ka apuapu daya adu tutu wala nga nas-nasiyon. 6Paganában ku tutu wala daya gakagaka mu. Daya nas-nasiyon, ay maggayát da ngámin kikaw. Ay se adu kadaya gakagaka mu daya magbalin ka ári. 7Magkari yà kikaw se kadaya gakagaka mu se kadaya gakagaka da ka áwan panda. Ya karì kadakayu ay idi: Iyà ya Dios nu, ikaw se daya ngámin gakagaka mu. 8Ay se ku idde kikaw se kadaya gakagaka mu ya ngámin Canaan nga pagkaw-kawiliyán nu pikam kídi. Ipakin kuwà dayán kaggída ka áwan panda ngin. Ay iyà ya Dios da,” nán ne Dios.

9Ay se la nán manin ne Apu Dios kitu Abraham, “Ngamay nu ikaw, ay akkan mu kaligpanán ya pagturatuwán tada nga ipàwà kikaw se kadaya ngámin gakagaka mu se kadaya gakagaka da. 10Tu idi ya ipàwà kikaw se kadaya gakagaka mu, nga akkan nu kal-kaligpanán: Ngámin daya lalláki kadakayu, ay masápul la makúgit da. 11Masápul nga makúgit kayu ta ittu ya pakasinnán nga atán nagtuturatuwán tada. 12-13Ngámingámin daya lalláki nga atán ki biyáng mu, ay masápul makúgit da nu walu ngalgaw da ngin manggayát ki keanà da. Ay masápul la kuwaan ngámin da pútupútut mu idi se daya asassu mu, neanà da ki balay mu se akkan. Oray nu ginátang mu da ki agtangeli, ay masápul makúgit da ngámin. Ay díkod ya nagkakariyán tada, ay atán peyapeyang ya pakasinnán nu ki baggi nu ki áwan panda. 14Ay ngámin daya maddi magkúgit, ay akkan da mebíláng ka tolay ku, áta akkan da kinurug ya nagkakariyán mi.”

15Ay se la nán ne Dios kitu Abraham, “Ay nu e Sarai nga atáwam, ay ingágan mu win ka Sara. Akkan Sarai ya ngágan na ngin. 16Paganggamman ku, ay se pagan-anaan ku ka isa nga laláki. Ay aggína pe ya magbalin ka bátug ina ngámin daya nagbal-baláki nga tul-tolay. Daya magári kadaya nas-nasiyon, ay maggayát kadaya an-annánà na,” nán na. 17Ay se la nagukkab tu Abraham se nakagalà nga nán na kaggína kampela ngin nin, “Makapagan-anà kami nád pikam? Ay magatut dagun ku win, ay siyám púlu dagun Sara ngin,” nán na. 18Ay se la nán Abraham ke Dios, “Ay nu mabiyág kuma nge Ismael ki agtagasíngam, Apu, ay aggína ngin ya kàwaán daya kar-kari mu” nán na. 19Ay nán ne Dios, “Akkan ummán kiyán ya nán ku. E Sara mismu nga atáwam ay mabùsit. Magan-anà ka isa nga laláki. Ay ingágan mu ka Isaac. Ay aggína ya pagkariyán ku. Magkari yà kaggína para kadaya gakagaka na ka áwan panda. 20Ay nu e Ismael, ay maawátan ku ya piyán mu. Ay bindisiyonan ku pe. Paaduwan ku tutu wala pe daya gakagaka na. Sangapúlu se duwa kadaya gakagaka na ya magbalin ka prinsipe. Pagbalinan ku ka adu nga tangámalán. 21Ngamay e Isaac nga pútut mu ke Sara ya pagkariyán ku. Meanà nu isa nga dagun ki am-amung nedi,” nán na.

22Ay kane mabalin makibàbànán ne Dios kitu Abraham, ay ummawan nin. 23Ay díkod kitun kam ma algaw, ay inalà tu Abraham tu Ismael se ngámin datu asassu wa lalláki nga neanà kitu balay na se datu ginátang na nga asassu pe, ay se nada kinúgit ngámin nga ummán kitu pàwa ne Dios kaggína. 24Tu Abraham, ay siyám púlu se siyám dagun na ngin kitu nagkúgit na. 25Ay tu Ismael nga an-anà na, ay sangapúlu se tallu dagun na kane magkúgit. 26-27Kitun kam ma algaw tu nagkúgit tu Abraham se tu Ismael nga magama, se datu ngámin lalláki nga neanà ki balay na, se datu asassu na nga ginátang na kada agtangeli.