Search form

Genesis 17:12-13

12-13Ngámingámin daya lalláki nga atán ki biyáng mu, ay masápul makúgit da nu walu ngalgaw da ngin manggayát ki keanà da. Ay masápul la kuwaan ngámin da pútupútut mu idi se daya asassu mu, neanà da ki balay mu se akkan. Oray nu ginátang mu da ki agtangeli, ay masápul makúgit da ngámin. Ay díkod ya nagkakariyán tada, ay atán peyapeyang ya pakasinnán nu ki baggi nu ki áwan panda. 14Ay ngámin daya maddi magkúgit, ay akkan da mebíláng ka tolay ku, áta akkan da kinurug ya nagkakariyán mi.”