Search form

Genesis 17:14

14Ay ngámin daya maddi magkúgit, ay akkan da mebíláng ka tolay ku, áta akkan da kinurug ya nagkakariyán mi.”