Search form

Genesis 17:2

2Ay ikarì manin kikaw nga paaduwan ku tutu wala daya gakagaka mu,” nán na.