Search form

Genesis 17:20

20Ay nu e Ismael, ay maawátan ku ya piyán mu. Ay bindisiyonan ku pe. Paaduwan ku tutu wala pe daya gakagaka na. Sangapúlu se duwa kadaya gakagaka na ya magbalin ka prinsipe. Pagbalinan ku ka adu nga tangámalán.