Search form

Genesis 17:7

7Magkari yà kikaw se kadaya gakagaka mu se kadaya gakagaka da ka áwan panda. Ya karì kadakayu ay idi: Iyà ya Dios nu, ikaw se daya ngámin gakagaka mu.