Search form

Genesis 17:8

8Ay se ku idde kikaw se kadaya gakagaka mu ya ngámin Canaan nga pagkaw-kawiliyán nu pikam kídi. Ipakin kuwà dayán kaggída ka áwan panda ngin. Ay iyà ya Dios da,” nán ne Dios.