Search form

Genesis 17:9

9Ay se la nán manin ne Apu Dios kitu Abraham, “Ngamay nu ikaw, ay akkan mu kaligpanán ya pagturatuwán tada nga ipàwà kikaw se kadaya ngámin gakagaka mu se kadaya gakagaka da.