Search form

Genesis 18:12

12Ay tútu nakagalà kampela ngin nin tu Sara nga nán na, “Ay se yà nád maganásan manin meallay kane magbàbakat tà pànang ngin se maglàlakay pànang pe yin ya atáwà?” nán na.