Search form

Genesis 18:16

Tu nangngagi ne APU kitu pannakadadál tu Sodom

16Ay se yala nga nagrubbuwát datu tallu. Ay binulun ne Abraham da panda kitu giyán na am-amawán da tu Sodom ka amarbuwát na kaggída.