Search form

Genesis 18:2

2Ay kane maglanga, ay pagkìlát na ngala daya tallu wa lalláki nga magsisíkád kitu ad-adanni kitu giyán na. Ay tútu nagkirut ta nawe nanabat kaggída, ay nagukkab kitu lusà kitu àráng da.