Search form

Genesis 18:28

28“Ay mapaanna nu akkan limma púlu, may atán appát púlu se limma nga namáru? Dadàlan mu ya íli gapu ta kúráng ka limma ngin?” nán na.

Ay “Akkan ku dadàlan á nu atán masmà ku nga appát púlu se limma nga namáru,” nán ne APU.