Search form

Genesis 18:29

29Ay nán manin tu Abraham kaggína, “Ay kas pangarígan na ap-appát púlu da?”

“Akkan ku pe á nga dadàlan gapu kadayán na appát púlu wa namáru,” nán ne APU.