Search form

Genesis 18:30

30Ay nán tu Abraham manin, “Akkan nà kuma nga lùsawan, Apu, ta atán kammala ya kagiyan ku. Ay nu kas pangarígan na tal-tallu púlu da nga namáru?”

Ay nán manin pe ne APU, “Akkan ku pe nga dadàlan da á nu atán tallu púlu,” nán na.