Search form

Genesis 18:31

31Ay se yala nán manin tu Abraham, “Inagturad ku kurug ya magúni ki ummán kídi kikaw APU. Ngamay mapaanna nu dudduwa púlu da?” nán na.

Ay “Akkan ku pe nga dadàlan á gapu kadayán na duwa púlu,” nán ne APU.