Search form

Genesis 18:32

32Ay nán pikam mala natu Abraham ke APU, “Akkan nà din lùsawan ta tu idi yin ya muddi nga kagiyan ku. Ay nu rán nala nga atán sangapúlu wa namáru?” nán na.

Ay nán manin pe ne APU, “Ay akkan ku pe a nga dadàlan gapu kadaya sangapúlu nga namáru,” nán na.