Search form

Genesis 18:6

6Ay díkod nagkaru wa nawe tu Abraham kitu báwi da se na nán kitu Sara, “Mangwa ka ka sinápay ya kanan dedi ya tallu tolay. Tu kapiyaán na arína ya usaram,” nán na.