Search form

Genesis 18:7

7Ay se la manin nanugkam tu Abraham ka isa kadatu báka na. Piníli na tu napiya nga urbun pikam. Ay se na nidde kadatu asassu na. Ay kinaru da nga pinarti se da linútu pe yin.