Search form

Genesis 19

Tu palotán na agbas-básul datu iSodom

1Ay datu duwa nga anghel, ay inumbet da ka Sodom kitu gabi. Tu Lot, ay uwad kitu dadnuwángan tu íli nga magtutúgaw. Ay kane masingan tu Lot da, ay nawe na sinabat da, se nagukkab kitu lusà a nagdáyaw kaggída. 2Ay se na nán kaggída, “Apu, magsíbál kayu pikam agpà ki balay, se kayu la sumápa nga mawe nu kaláwa, senu mausesuwán ku pikam da síkil nu,” nán na. Ngamay nán da, “Akkan. Magyán kami la kiya amuwág naya íli,” nán da.

3Ngamay pinílit nada. Díkod nawe da kitu balay na. Ay tútu pinamotun nada ka panggídám da. Ay nangwa pe ka sinápay ya áwan pamalbád. Ay se da nangán.

4Ay kitu tagay da matúdug gin, ay naglalbet datu ngámin lalláki kitu íli Sodom. Linìmut da ngámin tu balay tu Lot. Atán ngámin nanákam se nabbing nga lalláki. 5Ay se da nesáraw kitu Lot, “Wà giyán datu lalláki nga inumbet kanedi kídi nga gabi? Palawanan muda kidde, ta senu allayan mida,” nán da.

6Ay díkod lummawán tu Lot, ta we na amomanán datu lalláki. May negitap na kammin tu balay da. 7Ay nán na, “Wawwági, pangaási nu agpà ta akkan nu kuwaan ya nadakè. 8Atán duwa nga babbalásang ku kiddi nga áwan pikam neallay kaggída nga laláki. Palawanan kuda ta kuwaan nu wala ya piyán nu kaggída. May pangaási nu ta akkan nu an-anuwan dedi nga lalláki ta sangaíli ku dedi. Ay yà ya makakaammu nu atán màwa kaggída nga nadakè,” nán na.

9Ngamay nán datu lalláki, “Gayán! Agtangeli ka kanedi, ay tura la ikaw ya agginkakagi kadakami nu nágan naya kuwaan mi ta. Nadà-dakè lugud la ngin ya kuwaan mi kikaw may ya kuwaan mi kaggída,” nán da. Ay se da la nga maggugúru nga mangisùlin kitu gitap, ay malipit pe tu Lot tin. 10Ngamay datu duwa nga sangaíli tu Lot, ay ginamnid da kitu unag, ay se da nga pinasuwalán tu gitap. 11Ay se da pinagkúláp ngámin datu lalláki nga maggugúru nga mangisùlin kitu gitap. Ngámin da, lal-làlákay se nabbing. Ay díkod akkan da masmà in tu gagyangán.

Tu nagtálaw natu Lot ka Sodom

12Ay nán datu duwa nga lalláki kitu Lot, “Atán da kabbulun mu kiddi, ummán kadaya manúgáng mu onu annánà mu se daya duddúma nga induan nu? Itálaw nuda kanedi ya íli 13ta dadàlan mi idi yin na íli. Ta palotán pànang ngin ya kinadakè daya kuk-kuwaan dedi nga tolay yin. Ay túya nebon nakami ye APU nga manadál kiya íli,” nán da.

14Ay tútu nawe tu Lot kitu giyán datu tali manugángan na ngin na lalláki se na nán kaggída, “Bumángun kayu ta magtálaw tada kídi ya giyán, ta dadàlan ne APU win idi ya íli,” nán na. May dálin da nu pangisoru tu Lot tu nán na.

15Ay kane danni láwa ngin, ay binur-burung datu anghel tu Lot. “Bumángun ka ngin! Alà mu ya atáwam se daya duwa nga babbalásang mu, ta senu akkan kayu metangatay kadaya umíli ta panísan ne Dios da,” nán da. 16Ngamay min-induwán mán kammin tu Lot. Ay tútu rinùrut da de Lot ta magatáwa se datu duwa babbalásang da. Ta kinalakkán ne APU da. Ay tútu nippan dada kitu lasi natu íli. 17Ay kane mippan dada kitu lasi natu íli, ay nán da kaggída, “Magtálaw kayu senu akkan kayu matay. Akkan kayu maglingay. Akkan kayu magsin-sínang oray ka wàna kiya tanáp. Mawe kayu kadaya ban-bantay ta senu akkan kayu matay,” nán da.

18-19May nán tu Lot kaggída, “Akkan, Apu. Nu mawe kami kadaya ban-bantay, get madànganán nakami pikam ya annadál ne Apu, ay matay kami. Gapu ta nepassingan nu win ya kinamáru nu kiyà in kiya angngilísi nu kiyà kiya pakatayán ku, ay palubúsán nà ala nga mawe 20kiya íli kitúni. Adanni kam yán na pagtaláwan mi. Bittì nga íli may áwan ku kaan-anuwán kannán,” nán na.

21Ay nán tu isa kaggída kitu Lot, “Ara, ay atán pikam napiya nga kuwaan ku para kikaw. Akkan ku wa dadàlan ya nán nu wa íli. 22Magkaru kayu lugud da mawe kannán nin ta áwan ku nga màwa panda ki akkan nu idaddatang kiyán na íli,” nán na. Ay túya tun na íli, ay nengágan ka Zoar (bittì ya sarut na).

Tu nanadál ne APU kadatu Sodom se Gomorra

23Ay linumtà tu mata ngin kane dumatang de Lot kitu íli Zoar. 24Ay se yala pinagdittág ne APU ya apuy se maggatagatang nga asufre ka Sodom se Gomorra. 25Ay dinadál na datu il-íli kitúni se datu tan-tanáp pa giyán. Ay nagkakátay ngámin pe datu tolay kattoni, se ngámin na sibbiyág se ngámin mul-múla se kad-kaddat. 26Ngamay tu atáwa tu Lot, ay naglinggaw mán kammin kaggída nga magtálaw, ay díkod nagbalin ka sibbukal la asin.

27Ay kane pag-pagmakát, ay nawe tu Abraham kitu giyán na nagamomanán da se APU. 28Ay se na amawán ya Sodom se Gomorra se ngámin datu il-ileli kitu tanáp. Ay tútu nasingan na tutu wala ngin na magat-atù tutu wala pànang datu il-ileli. 29Ay ummán kiyán tu nàwa kane dadàlan ne Dios datu il-ileli kitu tanáp. Akkan kam kinaligpanán ne Dios tu Abraham ta pinatálaw na tu Lot pikam se na ngala nga dinadál datu il-ileli meráman tu nagyanán tu Lot.

Tu naggayatán datu Moabita se Amonita

30Ay kane din kuwa, ay nagtálaw tu Lot ka Zoar. Nanùdu da nga nawe kadatu ban-bantay. Aggída se datu duwa nga babbalásang na. Magansing da nga magyán ka Zoar. Ay díkod nag-agyán da ngala ngin kitu isa nga abay nga liyáng. 31Isa ngalgaw, nán tu manákam ma babbalásang kitu udiyán na, “Làlakay ama ngin, ay áwan nala oray isa nga laláki nga mangatáwa kadàta. 32Pinglawan ta nge ama se ta la nga allayan, ta senu atán an-anà ta ke ama,” nán na. 33Ay tútu kane gabi, ay pinemum da tu ama da ka bási panda kitu nekinglaw na. Ay se la neallay tu manákam kaggína. Ay akkan na am-ammu nu inna tu neallay kaggína se tu nagtálaw na.

34Ay kane kaláwa, ay nán natu manákam kitu udiyán, “Uy, kitu gabi ay iyà tu neallay ke ama. Pinglawan ta manin nu gabi, ay se mu allayan. Ta senu atán an-anà ta ke ama,” nán na. 35Ay díkod pinenum da manin tu ama da kitun na gabi panda kitu nekinglaw na. Ay se yala neallay tu udiyán kaggína. Ay áwan na am-ammu kitu neallay kaggína se tu nagtálaw na. 36Ay díkod, datu duwa nga babbalásang tu Lot, ay nabùsit da. 37Ay kane magan-anà da ngin, ay laláki tu an-anà tu manákam. Ay nepangágan na ka Moab. Aggína ya apuapu datu Moabita kadedi ya al-algaw. 38Ay tu udiyán, ay nagan-anà pe ka isa nga laláki. Ay nepangágan na ka Ben-ammi. Ay aggína ya apuapu ngámin daya Amonita kadedi ya al-algaw.