Search form

Genesis 19:13

13ta dadàlan mi idi yin na íli. Ta palotán pànang ngin ya kinadakè daya kuk-kuwaan dedi nga tolay yin. Ay túya nebon nakami ye APU nga manadál kiya íli,” nán da.