Search form

Genesis 19:14

14Ay tútu nawe tu Lot kitu giyán datu tali manugángan na ngin na lalláki se na nán kaggída, “Bumángun kayu ta magtálaw tada kídi ya giyán, ta dadàlan ne APU win idi ya íli,” nán na. May dálin da nu pangisoru tu Lot tu nán na.