Search form

Genesis 19:16

16Ngamay min-induwán mán kammin tu Lot. Ay tútu rinùrut da de Lot ta magatáwa se datu duwa babbalásang da. Ta kinalakkán ne APU da. Ay tútu nippan dada kitu lasi natu íli.