Search form

Genesis 19:22

22Magkaru kayu lugud da mawe kannán nin ta áwan ku nga màwa panda ki akkan nu idaddatang kiyán na íli,” nán na. Ay túya tun na íli, ay nengágan ka Zoar (bittì ya sarut na).